You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij

Etyczne zachowanie w biznesie

Zaufanie i pewność naszych pracowników, klientów, podwykonawców i innych zainteresowanych stron ma zasadnicze znaczenie dla dalszych sukcesów naszej firmy.

Kodeks postępowania

W firmie Getinge każdego dnia wykazujemy się odpowiedzialnym przywództwem w zakresie technologii medycznych. Z obietnicą, że zawsze będziemy działać uczciwie, sprawiedliwie i rzetelnie. 

Dostęp do naszego kodeksu postępowania

Przeciwdziałanie korupcji

Walka z korupcją jest bardzo ważna dla Getinge. Zasady etyki i moralności są podstawą naszej działalności, którą odzwierciedlają nasze relacje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Nasza globalna polityka antykorupcyjna jest oparta na wartościach naszej firmy, a jej celem jest zapewnienie etycznego zachowania w całej prowadzonej przez nas działalności.

Kodeks postępowania dostawcy

Aby mieć pewność, że nasz Kodeks postępowania jest przestrzegany w całym łańcuch dostaw, również nasi dostawcy zobowiązują się do przestrzegania postanowień tego Kodeksu.

Polityka zgłaszania nieprawidłowości

W ramach Kodeksu postępowania i polityki antykorupcyjnej firma Getinge wprowadziła globalny system zgłaszania nieprawidłowości, który umożliwia pracownikom zgłaszanie nieprawidłowości i odstępstw.

Inicjatywa Global Compact ONZ

Jesteśmy sygnatariuszem inicjatywy Global Compact ONZ i realizujemy 10 zasad dotyczących praw człowieka, zatrudnienia, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Sprawozdanie roczne

Więcej informacji o naszych działaniach na rzecz ochrony środowiska w sprawozdaniu rocznym.

Krwawe minerały

Niektóre urządzenia elektroniczne w naszych produktach zawierają tantal, cynę, wolfram i złoto. Metale te są określane mianem „krwawych minerałów”, ponieważ mogą pochodzić z Demokratycznej Republiki Kongo, gdzie nielegalne i uzbrojone grupy kontrolują niektóre kopalnie i szlaki transportowe.

Getinge stoi na stanowisku, że wydobycie surowców nigdy nie powinno stanowić bezpośredniego ani pośredniego wsparcia dla tych uzbrojonych grup.

Zależy nam na utrzymaniu łańcucha dostaw, który nie jest zaangażowany w żadne konflikty. W przypadku użycia „krwawych minerałów” dokładnie sprawdzimy nasz łańcuch dostaw, aby mieć pewność, że pochodzą one ze źródeł wolnych od konfliktów.