You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Surgeons working in operating room

Grunderna kring
operationsbelysning

Ämne

Djupgående insikt i operationsbelysning

Rätt operationsbelysning är avgörande för patientens säkerhet och personalens komfort. Den ska vara utformad så att det medicinska teamet kan fokusera helt och hållet på operationen.

Lär dig hur du identifierar belysning som ger långsiktiga fördelar för operationssalen.

Först lite bakgrund

Innan det elektriska ljuset uppfanns ägde de första kirurgiska ingreppen rum i dagsljus, med belysning från 10 000 lx till 80 000 lx beroende på tiden på dygnet och molntäckningen. I slutet av 1800-talet ersatte glödlamporna det direkta solljuset och gav större frihet att utföra operationer under hela dygnet.
På 1960-talet ökade användningen av halogenlampor mängden ljus på operationsbordet till 100 000 lx, vilket är jämförbart med det starka solljuset på en medelhavsstrand. Trettio år senare fördubblade gasurladdningslamporna det tillgängliga ljuset upp till 200 000 lx! Men denna extremt höga ljusstyrka visade sig leda till ögontrötthet, vilket försämrade kirurgernas effektivitet. Idag utrustas allt fler operationslampor med lysdioder. De här lamporna förbrukar mindre energi och ger en skarpare och svalare belysning som ger kirurgerna den visibilitet de behöver för att fatta effektiva diagnostiska beslut.

Vad är viktigt hos en operationslampa? 

Framgångsrik belysning kräver en särskild balans mellan luminans, skugghantering, djup och temperatur. Detta maximerar visibiliteten vid operationsområdet samtidigt som det minimerar ögontröttheten.

Fyra huvudkriterier måste beaktas:

ljusstyrka, ljusvolym, värme- och skugghantering.

Belysning

Korrekt belysning är en kompromiss för att säkerställa god sikt med minimal bländning och förhindra ansträngda ögon hos kirurger. Maximal central belysning (Ec) måste vara mellan 40 000 och 160 000 lx i mitten av ljusfältet, en meter från ljuskällan. Storleken på ljusfläcken kan variera beroende på typen av kirurgi för att begränsa perifer bländning. Denna ljusfläck beräknas där belysningen är större än eller lika med 10 % av den maximala belysningen (EC). Diametern på detta område kallas D10.
Belysningen måste vara enhetlig för att minska bländningsbelastningen på ögonen. Diametern mäts där belysningen är 50 % av Ec (kallas D50) och ett D50/D10-förhållande anges. Standarden anger att detta förhållande inte får understiga 0,5.

Skugghantering

 Det som verkligen är viktigt när det gäller skugghantering är det användbara ljus som operationsteamet kommer att ha när de arbetar under lamphuvudet och inte själva lamphuvudets effekt. Kvaliteten på operationsbelysningen beror på mängden användbart ljus som finns inuti kaviteten. Detta är en balans mellan mängden ljus och hur man klarar av att hantera skuggor. Det finns två typer av skuggor: skuggor som kastas och konturskuggor. Skuggor som kastas stör sikten, medan konturskuggor hjälper oss att mäta djup och volym. Effektiv belysning minimerar skuggkastningen och förstärker konturerna. Skuggor som kastas påverkas av ljuskällans yta, hur ljuset styrs mot operationsfältet, var det behövs mest och antalet ljuskällor. Fler ljusstrålar förbättrar skuggutspridningen, vilket förbättrar visibiliteten för kirurgen.

Ljusdjup

 Eftersom den kirurgiska kaviteten inte är plan behöver kirurgerna belysning i tre dimensioner. Genom att kombinera flera ljusfläckar – som skiner samtidigt och med samma styrka på olika höjder – skapas en enhetlig ljusvolym. Ljusdjupet mäts med en IEC-standardekvation: L1 + L2. L1 är avståndet mellan Ec och den punkt där luminansen mäts vid 60 % i riktning mot lamphuvudet. L2 är avståndet mellan Ec och den punkt där luminansen mäts vid 60 % i riktning bort från lamphuvudet. Den bästa operationsbelysningen har den högsta ljusvolymen vid kaviteten, även när ljuset är placerat mer än en meter från operationsområdet. L2-måttet är särskilt viktig för tillämpningar i djupa hålrum.

Värmehantering

Ljus är alltid energi, så för att förhindra att vävnaden torkar ut är det nödvändigt att tillämpa en säker värmehantering. Värme kan mätas på två ställen: vid ljusfläcken och vid lamphuvudet. Värme kan orsaka obehag för kirurgen och torka ut exponerad patientvävnad. LED-lampor producerar inte skadliga infraröda strålar, men viss värme utstrålas. Ju mer ljus, desto mer strålande energi. IEC begränsar denna bestrålning till högst 1 000 W/m2 vid ljusfläcken. Överlappande ljusfläckar är något som kirurgen ska hantera. Men lamphuvudena är också en källa till utstrålningsvärme som måste minskas för att förhindra överhettning och störning av laminära lyftflöden En operationslampa av hög kvalitet minimerar värmen för att förbättra komforten och patientutfallet.

Felsäker operationsbelysning

Det finns inget utrymme för fel i operationssalen. Felsäker utrustning är utformad för att säkerställa att inga säkerhetsrisker föreligger ens vid ett enkelfeltillstånd. Det säkerställer att belysning och manövrerbarhet bevaras, vilket ger en central belysningsstyrka på minst 40 000 lx. Single-armaturer utan skydd mot ljusbortfall under ett enkelfeltillstånd är inte felsäkra. En lampa med två mindre armaturer med separata transformatorer, säkringar, kablar och släpringar skulle vara felsäker. Exempel på enkelfelstillstånd: trådbrott inuti utrustningen, fel på släpring, säkring, lampa eller isolering och lampans strömförsörjningskablar har lossnat.

Dedikerad standard för operationsbelysning

International Electro technical Commission (IEC) Standard 60601-2-41.
Det franska företaget ALM initierade en internationell arbetsgrupp (Tyskland (Heraeus – Berchtold), Storbritannien (Brandon), USA (Steris – Getinge), Japan (Yamada), Sovjetunionen, Frankrike (ALM + Angenieux) som bildades 1990 baserad på ett franskt projekt.
Alla gruppens tillverkningspartners nådde till slut en överenskommelse 1997. Röstinskickning, publicering och tillämpning började i december 1999. Denna standard gäller säkerheten hos operationslampor och undersökningslampor. Det globala standardiseringsorganet består av alla nationella elektrotekniska kommittéer. Dess syfte är att främja internationellt samarbete i alla frågor som rör standardisering. Dokumenten som tagits fram presenteras som rekommendationer för internationell användning. IEC:s nationella kommittéer åtar sig att tillämpa IEC:s internationella standarder på ett öppet sätt i största möjliga utsträckning i sina nationella och regionala standarder. Eventuella avvikelser ska framgå tydligt. IEC tillhandahåller ingen märkningsprocedur för att indikera sitt godkännande. IEC tar inte ansvar för utrustning som förklarats överensstämma med någon av sina standarder. Idag ingår följande företag i IEC: Steris (USA), Getinge (Sverige), Berchtold/Stryker (Tyskland eller USA), KLS Martin (Tyskland), Rimsa (Italien), Brandon (Storbritannien), Draeger (Tyskland) och Skylux (Japan)* * per november 2017

Relaterade artiklar

  • Operationssal

Hjärt-/lunginteraktion

Anestesiinducerad lungkollaps är ett välkänt fenomen som kan undvikas med en framgångsrik ventilationsstrategi.

Läs mer

  • Operationssal

Varför lågflödesanestesi?

Lågflödesanestesi ger pulmonella, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Läs mer

  • Operationssal

Ventilationsprestanda

Om man räknar samman alla perioperativa organskador skulle de vara den tredje största dödsorsaken i USA. Att bättre förebygga risken för postoperativa skador på organ som t.ex. lungor kan minska risken för en ökad eftervård. Läs mer om hur lungprotektiv ventilation kan bidra till att minska hälsorelaterade komplikationer och kostnader.

Läs mer

  • Operationssal

Patientpositionering i operationssalen

Korrekt patientpositionering är en viktig grundförutsättning för ett lyckat kirurgiskt ingrepp. Optimal positionering säkerställer inte bara bästa möjliga åtkomst till operationsområdet, utan förhindrar även långsiktiga konsekvenser från nervskador eller trycksår.

Läs mer

  • Operationssal

Hur uppkopplad medicinteknisk utrustning ökade drifttiden i operationssalen

För Royal Belfast Hospital for Sick Children i Nordirland är uppkopplad medicinteknisk utrustning ett oumbärligt verktyg för att förbättra operationsplanering och vårdresultat.

Läs mer

  • Operationssal

Sevoflurane consumption in manual vs automatic gas control

AGC technology permits safe and convenient reduction of anesthetic waste by up to 58%

Läs mer