You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Heart-lung interactions

Hjärt-/lunginteraktioner

Ämne

Kombinera mekanisk ventilation och avancerad övervakning 

Den fysiologiska ökningen av det intratorakala trycket − när man utför mekanisk ventilation under operationer − får hemodynamiska konsekvenser. Narkosläkaren kan proaktivt övervaka förändringar i hjärtindex och blodflöde genom att använda minimalt invasiv hemodynamisk övervakning före, under och efter komplexa kirurgiska ingrepp.

Tillsammans för bättre patientvård
 • Före den stegvisa rekryteringsmanövern (RM) är det lämpligt att optimera patientens volymstatus
 • Under RM-växlingarna ska hjärtminutvolymen övervakas noga
 • Efter den stegvisa rekryteringsmanövern (RM) är det troligt att patienter med märkbar slagvolymsvariation är preload-responsiva och hjärtminutvolymen kan öka med vätska

Genom att övervaka det hemodynamiska tillståndet under ventilationsfaserna och initiera proaktiva behandlingsbeslut kan således lungskyddande ventilationsstrategier genomföras på ett säkert sätt.

 

En framgångsrik ventilationsstrategi kräver en framgångsrik hemodynamisk strategi.

Visste du att atelektaser påverkar över 90 % av alla patienter som sövs vid operation?[1]

Anestesiinducerad lungkollaps är ett välkänt fenomen som kan undvikas med en framgångsrik ventilationsstrategi. Flow-i:s nya lungrekryteringsmanöverfunktion syftar till att skonsamt öppna alveolerna för att skapa en varaktig skillnad för dina patienter.

Postoperativa lungkomplikationer

 • Hypoxemi
 • Lunginflammation
 • Lokalt inflammatoriskt svar
 • Ventilatorinducerad lungskada

Vid den automatiska rekryteringsmanövern tillämpas en stegvis ökning av trycket under en tidsperiod som användaren ställer in. Manövern är utformad för att reducera förekomsten av hemodynamiska problem. I kombination med ProAQT-tekniken går det att detektera hemodynamiska förändringar kontinuerligt i realtid – före, under och efter en rekryteringsmanöver.

Skyddande lungventilation hjälper

En stegvis rekryteringsmanöver leder till färre hemodynamiska problem.

Med Maquet Flow-i kan du välja att göra en automatisk eller en manuell lungrekryteringsmanöver. Oavsett vad du väljer sker rekryteringen stegvis. Flow-i mäter och visar dynamisk compliance i realtid och denna används för att hitta det optimalt lägsta PEEP som håller lungorna öppna.

Läs mer om mekanisk ventilation 

Avancerad hemodynamisk övervakning hjälper

Med avancerad patientövervakning ser du hur din patient svarar på lungrekryteringen.

Förändringar i CO och SV registreras i realtid. Det gör även parametrarna för preload (SVV, PPV), afterload (SVRI) och kontraktilitet (dPmx, CPI), vilket ger de behandlande läkarna ytterligare stöd i sin bedömning.

Ockult hypovolemi kan upptäckas före rekryteringsmanövern och följt av lämplig perioperativ vätskehantering kan det reducera antalet postanestetiska komplikationer.

Läs mer om avancerad patientövervakning 

Hjärt-/lunginteraktioner under rekryteringsmanövern kan övervakas med hjälp av ProAQT-tekniken 


Visualisera hemodynamiska tillstånd

Fakta om vätskehantering

37– 55 %

av postoperativa komplikationer kan
förhindras genom målstyrd perioperativ
vätsketerapi.[2],[3]


Säker och enkel  lungrekrytering  i operationssalen

Fakta om lungrekrytering

5– 10 %

av alla patienter utvecklar postoperativa
lungkomplikationer (PPC) efter operation.
Vid thorax- eller bukoperationer utvecklar
till och med 30– 40 % PPC.[4]

Tillsammans för bättre patientvård

 

Flow-i® och ProAQT®

 

Ladda ner mer information om Flow-i och ProAQT

Relaterade artiklar

 • Operationssal

Hålla patienternas lungor friska

Huvudsyftet med hälso‑ och sjukvård är att återställa och bevara patienternas hälsa. I detta omfattas även försök att undvika potentiella postoperativa komplikationer i samband med anestesi, såsom atelektaser.

Läs mer

 • Operationssal

Minskad ögontrötthet i operationssalen

Minskad kontrast mellan operationsområdet och omkringliggande områden förbättrar komforten och den visuella prestandan. Den mest effektiva operationsbelysningen ger en gradvis övergång mellan det upplysta området och den allmänna operationssalsbelysningen för att minska ansträngningen för ögonen.

Läs mer

 • Operationssal

Ventilationsprestanda

Om man räknar samman alla perioperativa organskador skulle de vara den tredje största dödsorsaken i USA. Att bättre förebygga risken för postoperativa skador på organ som t.ex. lungor kan minska risken för en ökad eftervård. Läs mer om hur lungprotektiv ventilation kan bidra till att minska hälsorelaterade komplikationer och kostnader.

Läs mer

 • Operationssal

Patientpositionering i operationssalen

Korrekt patientpositionering är en viktig grundförutsättning för ett lyckat kirurgiskt ingrepp. Optimal positionering säkerställer inte bara bästa möjliga åtkomst till operationsområdet, utan förhindrar även långsiktiga konsekvenser från nervskador eller trycksår.

Läs mer

 • Operationssal

Grunderna kring operationsbelysning

Rätt operationsbelysning är avgörande för patienternas säkerhet och personalens komfort. Den ska vara utformad så att det medicinska teamet kan fokusera helt och hållet på operationen.

Läs mer

 • Operationssal

Hypotoni − en underskattad risk?

Studier visar: intraoperativ hypotoni är ett faktum. Till och med korta perioder med hypotoni (lågt blodtryck) kan medföra svåra komplikationer.

Läs mer

Alla referenser

 1. Tusman G, Bohm SH, Warner DO, Sprung J.
  Atelectasis and perioperative pulmonary complications in high risk patients. Curr Opin Anesthesiol 2012, 25:1-10.

 2. Goepfert M, et al.
  Individually optimized hemodynamic therapy reduces complications and length of stay in the intensive care unit. Anesthesiology 2013, 119(4):824-36.

 3. Cecconi M, Fasano N, Langiano N, Divella M, Costa M, Rhodes A, Rocca G.
  Goal-directed haemodynamic therapy during elective total hip arthroplasty under regional anaesthesia. Critical Care 2011, 15:R132.

 4. Khuri SF, Henderson WG, DePalma RG, Mosca C, Healey NA, Kumbhani DJ.
  Determinants of long-term survival after major surgery and the adverse effect of postoperative complications. Ann Surg 2005, 242: 326-41.