You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Getinge Hybrid OR

Vägledning för hybridsalen

Ämne

Vägledning för hybridsalen

Optimera planeringsprocessen för utformning och driftsättning av en hybridsal för en enskild disciplin, alternativt en multidisciplinär  eller flerfunktionell hybridoperationssal.

Ladda ned hybridsalsguiden

Oumbärliga frågor för ett framgångsrikt projekt

Att svara på vem, vad, var och när avseende effektiv planering av en hybridsal är avgörande för hur framtidssäkrad implementeringen blir. Och allt börjar med att ställa rätt frågor för att du ska få hjälp att uppnå dina kort- och långsiktiga mål, som ”vilken är den förväntade effekten av rumsutformningen på framtida arbetsflöden och samarbete?” och ”hur kan hygien och sterilitet säkerställas under operationen?”. Det här är bara några exempel på frågor som bör tas upp.

Fastställ vad som förväntas: 15 till 30 månaders planering

Komplexiteten och varaktigheten när det gäller planering och implementering av en hybridsal kräver ett fritt informationsflöde i rätt tid mellan viktiga intressenter i var och en av de tre faserna av ditt hybridprojekt. Du kanske inte har tagit hänsyn till alla personer vars perspektiv och professionella egenintressen är avgörande för att projektet ska bli framgångsrikt på lång sikt. I hybridsalsguiden kan du lära dig hur du ska fastställa realistiska tidsplaner och förväntningar och komma underfund med vilka som bör delta i varje steg på vägen.

Fas 1 - Framgångsrika projekt börjar med planering

Fas 1 i projektplaneringsprocessen för hybridsalen omfattar vanligtvis en period från tre till sex månader av analys och utvärdering. Under denna tid definieras kliniska behov inom olika discipliner, krav på hygien utvärderas, användbarhet och ergonomi diskuteras och arbetsflöden upprättas. Vid diskussionerna ligger fokus på valet av lämpliga avbildningsmetoder och sådana operationsbordssystem som bäst överensstämmer med dessa krav.

Att upprätta en stark grund för framgång

Sambandet mellan operations- och avbildningsutrustning innebär att prestandan hos en hybridsal begränsas av dess svagaste koppling. Ett enda misstag tidigt i planeringsprocessen kan få allvarliga konsekvenser i efterföljande projektfaser. Vid effektiv planering bör hänsyn tas till förväntat utnyttjande av hybridsalen under de kommande tre till fem åren. Att etablera en hybridsal inom sjukhusets befintliga strukturella fotavtryck kan dessutom innebära ytterligare utmaningar. 

Börja med bildteknik

Ett av de viktigaste besluten vid planering av en effektiv hybridsal är att välja ett eller flera bildtagningssystem som på bästa sätt kan förbättra kvantiteten och kvaliteten på diagnostiska data under varje steg i den bildbaserade proceduren – planering, vägledning och slutkontroll. Läs mer om de diagnostiska fördelarna med olika bildtagningsmetoder i hybridsalsguiden.

 

Se möjligheterna i 3D

Intressenter ställs ofta inför utmaningen att förutse förhållandet mellan hybridsalens fotavtryck och den uppsättning utrustning som installeras. Leverantörsspecifik programvara genererar verklighetstrogna 3D-återgivningar av den föreslagna utformningen av rummet med val när det gäller personal och utrustning som ger en korrekt visualisering av rummet. 3D-programvaran hjälper också till att visualisera konflikter (kollisioner) som kan undvikas samtidigt som den verifierar att korrekta åtgärder med avseende på hygien har införlivats.

Flexibla bord som passar flera specialiteter

Utnyttjandet av hybridsalar fortsätter att utvecklas, särskilt i takt med att frekvensen och komplexiteten för minimalt invasiva operationer ökar över ett bredare spektrum av specialiteter. Därför bör operationsborden ha två eller flera utbytbara bordstoppar i kolfiber samt för universellt bruk som snabbt kan konfigureras för att passa en mängd olika ingrepp. I hybridsalguiden har vi sammanställt ett antal viktiga krav, bland annat behovet av säker och flexibel patientpositionering.

Effektiva arbetsflöden för personal- och patientsäkerhet

I hybridsalen måste rumsutformning och placering av utrustning vara tillräckligt flexibla för att rymma ett ökat antal personer och deras behov av att ha en obehindrad överblick över bilddata utan att behöva kompromissa med arbetsflödeseffektiviteten. Samtidigt spelar utformning och placering av utrustning en viktig roll när det gäller att hjälpa vårdpersonalen att förebygga kontaminering och risken för infektioner i hybridsalen. Fler människor och mer utrustning innebär fler risker för problem och oönskad personalrörelse. 

Fas 2 - Förståelse av kostnaderna

I fas 2 ligger fokus på det breda spektrumet av budgetöverväganden som avgör de totala projektkostnaderna. Dessa beräkningar avspeglar såväl kostnader för utrustning som den ytterligare inledande planeringstiden som krävs för att säkerställa att alla system och plattformar samexisterar i harmoni för att undvika kostsamma åtgärder. I budgeten bör hänsyn även tas till alla faktorer som avser säkerhet, hygien, användbarhet och ergonomi.

Budgetering för hybridsalen

På sjukhusen finns en mängd historiska ekonomiska data att ha som vägledning gällande dagens beräkningar för finansiering av en ny traditionell operationssal. För hybridsviten kan administratörerna förvänta sig att ytterligare 70–90 % kommer att spenderas på att fylla rummet med bildutrustning, integrationsprogramvara och de högupplösta bildskärmar som behövs för att hantera det överväldigande flödet av bildbaserad information och patientdata.

Dessa beräkningar återspeglar också den ytterligare inledande planeringstiden som krävs för att iscensätta dessa multipla gränssnitt. Det har konstaterats att ett antal sjukhus tilldelar en stor del av kostnadsskillnaden i samband med avbildningssystemet till flera kostnadsställen, på grund av den flexibilitet som hybridsalen erbjuder för att schemalägga icke-kirurgiska röntgenundersökningar. Budgetgodkännandena för en hybridsal har i allt högre utsträckning motiverats på grundval av detta, samt på aspekten att användningen av rummet kan delas mellan flera discipliner.

Fas 3 - Genomförande

I fas 3 i hybridsalsprojektet krävs att de intressenter som deltog i fas 1 och fas 2 har ett kontinuerligt engagemang. Framgångsrik installation och driftsättning kräver också att osäkerheten avlägsnas hos den personal som dagligen utsätts för förändringar i sitt samspel med varandra och den nya miljö som hybridsalen utgör. Till en av de viktigaste delarna i den här avslutande fasen hör att skapa ett effektivt utbildningsprogram.

Genom noggrann planering går det att undvika överraskningar i sista minuten

Efter månader av intensiv samordnad planering är dagen för driftsättning av hybridsalen äntligen i sikte. På det här stadiet i processen är en lyckad installation starkt beroende av att bekräfta rummets konfiguration, utrustningsspecifikationer och exakt placering av all teknik som hör till hybridsalen. Läs mer i hybridsalsguiden för att få en bättre förståelse för de problem som kan äventyra tidsfristerna för projektavslut, och för att få kännedom om sex viktiga saker att ta i beaktande för att skapa ett effektivt utbildningsprogram.

Åtta faktorer som påverkar projektets framgång

Optimering av utformningen och driftsättningen av en hybridsal för en enskild disciplin, alternativt en multidisciplinär eller flerfunktionell hybridsal kräver implementering av viktig inlärning i alla tre faserna av planeringsprocessen. Ta reda på vilka de åtta viktiga strategiska faktorerna att ta hänsyn till är som erfarenheten visar har störst potentiell inverkan på projektets framgång.

Relaterade artiklar

  • Operationssal

Varför lågflödesanestesi?

Lågflödesanestesi ger pulmonella, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Läs mer

  • Operationssal

Ventilationsprestanda

Om man räknar samman alla perioperativa organskador skulle de vara den tredje största dödsorsaken i USA. Att bättre förebygga risken för postoperativa skador på organ som t.ex. lungor kan minska risken för en ökad eftervård. Läs mer om hur lungprotektiv ventilation kan bidra till att minska hälsorelaterade komplikationer och kostnader.

Läs mer

  • Operationssal

Hjärt-/lunginteraktion

Anestesiinducerad lungkollaps är ett välkänt fenomen som kan undvikas med en framgångsrik ventilationsstrategi.

Läs mer

  • Operationssal

Patientpositionering i operationssalen

Korrekt patientpositionering är en viktig grundförutsättning för ett lyckat kirurgiskt ingrepp. Optimal positionering säkerställer inte bara bästa möjliga åtkomst till operationsområdet, utan förhindrar även långsiktiga konsekvenser från nervskador eller trycksår.

Läs mer

  • Operationssal

Hypotoni − en underskattad risk?

Studier visar: intraoperativ hypotoni är ett faktum. Till och med korta perioder med hypotoni (lågt blodtryck) kan medföra svåra komplikationer.

Läs mer

  • Operationssal

LMD – Framtidens operationsbelysning

Flytta fokus från ljuset till ingreppet. Bibehåll optimal visuell skärpa och undvik svårigheter att anpassa ljuset vid stora luminansvariationer.

Läs mer