You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
ARDS tree lung image

Känna igen och optimera behandlingen av ARDS

ARDS är ett syndrom som verkar missas, förbli obehandlat och är förknippat med hög dödlighet. ARDS är progressivt med ett tidigt behandlingsfönster som kan utnyttjas. [1]

Utmaningen

Vården av patienter med ARDS är komplicerad och förknippas med långa sjukhusvistelser och förbrukar betydande sjukvårdsresurser. [2]  ARDS förefaller vara underbehandlat när det gäller användning av rekommenderade metoder för mekanisk ventilation och användning av vissa kompletterande åtgärder. Dessa rön visar förbättringspotentialen för behandling av patienter med ARDS.[1]

Kliniska tecken och symtom på ARDS

ARDS missas fortfarande. Endast 60,2 % av patienterna diagnostiseras av läkare. [1]

Kliniskt tecken ref. [3]; Svår ref. [4]

ARDS: Den kliniska utmaningen

Läs mer om utmaningen med att känna igen
och behandla akut respiratorisk insufficiens (ARDS).

Download the ARDS brochure

De rådande rekommendationerna

American Thoracic Society/European Society of Intensive Care Medicine/ Society of Critical Care Medicine
Riktlinjer för klinisk praxis:
Mekanisk ventilation hos vuxna patienter med akut respiratorisk insufficiens [5], [6]
Behandling
Rekommendation
Rekommendationens styrka

Mekanisk ventilation genom långvarig ventilation och inspirationstryck

Det rekommenderas att vuxna patienter med akut respiratorisk insufficiens ska ges mekanisk ventilation med tidalvolymer begränsade till 4–8 ml/kg beräknad kroppsvikt och
inspiratoriskt platåtryck <30 cm H2O

Stark rekommendation med måttlig tillit till
effektberäkningar

Bukläge

Det rekommenderas att vuxna patienter med akut respiratorisk insufficiens, ARDS, ska ligga i bukläge i mer än 12 timmar per dag

Stark rekommendation med måttlig till hög tillit till effektberäkningar

Högfrekvent oscillationsventilation (HFOV)

För patienter med måttlig eller svår ARDS rekommenderas inte rutinmässig användning av HFOV

Stark rekommendation med måttlig till hög tillit till effektberäkningar

Högt PEEP jämfört med lågt PEEP

Föreslå att vuxna patienter med måttlig eller svår ARDS snarare ska behandlas med högre nivåer av PEEP än lägre nivåer

Villkorlig rekommendation med måttlig tillit till effektberäkningar

Rekryteringsmanövrar (RM)

Föreslå att vuxna patienter med ARDS ska få rekryteringsmanövrar

Villkorlig rekommendation med måttlig tillit till effektberäkningar

Extra korporeal membranoxygenering (ECMO)

Ytterligare bevis är nödvändigt för att man ska kunna ge en definitiv rekommendation för eller emot ECMO hos patienter med svår ARDS

Rekommendera fortlöpande forskning som mäter de kliniska resultaten hos patienter med svår ARDS vilka behandlas med ECMO

Download the ARDS Treatment Guide

Vikten av att känna till volymstatus

Varje dag på IVA måste läkare hantera detta terapeutiska dilemma för patienter med cirkulationssvikt och lungfunktionsnedsättning. Ska jag välja vätskeadministrering?

Vid allvarlig lungsvikt i samband med chock har det föreslagits att eventuellt använda avancerade övervakningsenheter i en tidigare fas för att definiera en logisk behandlingsstrategi.

 

Ref. [7]

Målet med ventilation

”Målet med mekanisk ventilation hos patienter med ARDS är att upprätthålla
gasutbytet och samtidigt undvika komplikationer som ventilatorinducerad
lungskada (VILI), ventilatorassocierad pneumoni (VAP) eller ventilationsinducerad
försvagad diafragma (VIDD)” [5]

se referenser [0], [0], [9]

Advanced hemodynamic Monitoring

Diagnostisera lungödem direkt hos patienten

ARDS kännetecknas av lungödem, vätskeansamling i lungvävnadens och/eller alveolernas interstitium. Detta leder till försämrat gasutbyte och kan till och med orsaka lungsvikt. Mängden lungödem kan enkelt kvantifieras direkt bredvid patienten genom att man mäter det extravaskulära lungvattenindexet (ELWI). Nästa viktiga fråga är: Vad är orsaken till lungödem? Index för lungkärlspermeabilitet (PVPI) möjliggör en differentialdiagnos. Vid kardiogent lungödem är det en negativ vätskebalans som eftersträvas, medan det vid permeabelt lungödem först och främst är orsaken till inflammationen som ska behandlas.

Läs mer om hemodynamiska parametrar

Cardiohelp System

ECMO för ARDS

Extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) för svår akut andningssvikt föreslogs för mer än 40 år sedan. [10]   Sedan dess har tekniska förbättringar gjort ECMO säkrare och enklare att använda, vilket möjliggör mer utbredd användning vid akut andningssvikt. [11]  VV-ECMO har blivit förstahandsvalet för patienter med andningssvikt vilka inte hjälps av optimal mekanisk ventilation och konventionella medicinska behandlingar. [12] 

Läs mer om ECMO-alternativen

Extrakorporeal membranoxygenering
för akut svår lungsvikt:
EOLIA-studien

Effekten av venovenös extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) hos patienter med  akut svår lungsvikt (ARDS) är fortfarande kontroversiell. [13] EOLIA-studien utformades för att  fastställa effekten av tidig initiering av ECMO hos patienter med de allvarligaste formerna av ARDS. [1]

ECLS (ECMO) therapy in ICU for adult patients with ARDS

Tidig ECMO

 
35 % dödlighet
(44/124)
ECLS (ECMO) therapy in ICU for adult patients with ARDS

249 patienter

 
124 fick omedelbar vv-ECMO och
125 fortsatte med konventionell behandling
ECLS (ECMO) therapy in ICU for adult patients with ARDS

Konventionell ventilation*

 
46 % dödlighet
(57/125)

*med ECMO som räddning vid behov

Published: Combes et al, New England Journal of Medicine 2018; 378:

Effekten av venovenös extrakorporeal membranoxygenering (vv-ECMO) hos patienter med akut respiratorisk insufficiens (ARDS) är fortfarande kontroversiell. EOLIA-studieb utformades för att fastställa effekten av tidig ECMO-initiering hos patienter med de allvarligaste formerna av ARDS.

Extracorporeal Life Support

Our broad, high-end product portfolio for short-term or prolonged extracorporeal life support (ECLS) or extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) includes a choice of devices and consumables to provide individual and sufficient extracorporeal heart and/or lung support, such as centrifugal pumps, oxygenators, heater units, tubing sets, and catheters and cannulae.

Läs mer om Extracorporeal Life Support

Advanced Monitoring

Practice-oriented monitoring systems and disposables that are used for diagnosis and treatment of the critically ill patient.

Läs mer om Advanced Monitoring

Mechanical Ventilation

Easy to use critical care ventilators with tools to help you reduce complications and wean earlier during invasive and non-invasive ventilation; from ICU to intermediate care; and for all patient categories.

Läs mer om Mechanical Ventilation

Alla referenser

 1. Bellani G, Laffey JG, Pham T, et al. LUNG SAFE Investigators; ESICM Trials Group. Epidemiology, Patterns of Care, and Mor­tality for Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome in Intensive Care Units in 50 Countries. JAMA. 2016 Feb 23;315(8):788- 800.

 2. Bice T, Cox CE, Carson SS. Cost and health care utilization in ARDS--different from other critical illness? Semin Respir Crit Care Med. 2013 Aug;34(4):529-36.

 3. Health Topic "ARDS" on National Heart, Lung, and Blood Institute

 4. ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson, et al. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012 Jun

 5. Fan E, Brodie D, Slutsky AS. Acute Respiratory Distress Syndrome: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2018 Feb 20;319(7):698-710.

 6. Fan E, Del Sorbo L, Goligher EC, et al. American Thoracic Society, European Society of Intensive Care Medicine, and Society of Critical Care Medicine. An Official American Thoracic Society/European Society of Intensive Care Medicine/Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2017 May 1;195(9):1253-1263.

 7. Teboul, JL., Saugel, B., Cecconi, M. et al. Intensive Care Med (2016) 42: 1350. hps://doi.org/10.1007/s00134-016-4375-7

 8. Amato MB, Meade MO, Slutsky AS, et al. Driving pressure and survival in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med.2015 Feb 19;372(8):747-55.

 9. Yoshida T,Fujino Y, Amato MB, Kavanagh BP. Fifty Years of Research in ARDS. Spontaneous Breathing during Mechanical Ventilation Risks, Mechanisms, and Management. Am J Respir Crit Care Med Vol 195, Iss 8, pp 985–992, Apr 15, 2017.

 10. Ventetuolo CE, Muratore CS. Extracorporeal life support in critically ill adults. Am J Respir Crit Care Med. 2014;190(5):497–508.

 11. Toshiyuki Aokage, Kenneth Palmér, Shingo Ichiba and Shinhiro Takeda; Extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome; Journal of Intensive Care20153:17

 12. MacCallum NS1, Evans TW.; Epidemiology of acute lung injury. Curr Opin Crit Care. 2005 Feb;11(1):43-9.

 13. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome