You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Getinge CABG (Coronary Artery Bypass Graft)

Patientnöjdhet är en viktig markör för sjukhusets kvalitet och prestanda

Studier har undersökt olika sätt att förbättra utfallen för patienter med kranskärlssjukdom. I denna artikel får du en insikt i vilka delar av patientens erfarenhet som mest påverkar patientnöjdheten och hur den är associerad med en bättre vård.

Download the “Patient Satisfaction” white paper
Coronary artery bypass grafting

800 000 kranskärlsoperationer
40 års samarbete
1 gemensamt mål: att utveckla patientvården

Patient Satisfaction Is Integral to CABG Quality and Reimbursement

Patientnöjdhet, en avgörande faktor för kvaliteten av dina kranskärlsprocedurer.

Kranskärlsoperation (CABG) är ett vanligt men komplext ingrepp som medför betydande kostnader. Patienter utnyttjar ofta offentligt tillgänglig information om sjukhus och kirurger för att vara säkra på att de fattar rätt beslut. Patienternas gemensamma erfarenheter av behandling och återhämtning vid kranskärlsingrepp kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för ditt sjukhus, och även påverka det allmänna förtroendet för sjukhusets vårdkvalitet.

Getinge CABG white paper

Från volymbaserad till värdebaserad patientvård

Sjukvårdssystem betraktar kranskärlsoperationer som ett av de dyraste enskilda kirurgiska ingreppen som utförs inom hjärtkirurgi. Läs mer om hur ersättningsmodeller och standardiserade vårdvägar positivt påverkar både vårdkvalitet och kostnaderna vid kranskärlsoperationer.

Getinge CABG white paper

Att förbättra kvaliteten på kranskärlsoperationer

Förbättring av kvaliteten på kranskärlsoperationer har stor betydelse – inte bara för de kliniska resultaten, utan även för kostnadssidan, patientnöjdheten och hjärtkirurgens rykte. För att uppfylla morgondagens kvalitetsstandarder är det viktigt att postoperativa komplikationer minskas så mycket som möjligt. Upptäck beprövade metoder för att förbättra resultaten för högriskpatienter med kranskärlssjukdom.

Arbetet som hjärtkirurg

Att vara hjärtkirurg är ett fantastiskt jobb. Du räddar liv och hjälper svårt sjuka patienter. Hjärtkirurger kan dock inte hålla igång ett hjärta på egen hand – i operationssalen är lagarbete av största vikt. 

I centrum för patienter med kranskärlssjukdom

I mer än 50 år har kranskärlsoperation(CABG) varit standardbehandlingen för revaskularisering av patienter med kranskärlssjukdom.[1]

Dagens patienter med kranskärlssjukdom har en högre riskprofil på grund av flera komorbiditeter, vilket bidrar till ökad komplexitet och ökade perioperativa komplikationer och kostnader.[2] Dessa patienter medför nya utmaningar och har specifika resursbehov, som kan bestå av allt från preoperativ stabilisering till intraoperativ behandling och postoperativ återhämtning.

I mer än 40 år har vi strävat mot målet att förbättra hjärtkirurgin. Upptäck hur Getinges innovationer kan hjälpa dig att förbättra patientvården, minska driftskostnaderna och bidra till en positiv patientupplevelse.[3]

Stöd vid preoperativ vård

Mer än 30 % av patienterna som genomgår en kranskärlsoperation anses vara utsatta för hög risk i samband med ingreppet.[4]  Några av dessa högriskpatienter har en förväntad morbiditet och mortalitet på över 80 %.[5]

Evidensbaserad medicin tyder på att förebyggande kliniska protokoll som omfattar avancerad patientövervakning och en strategi för hjärtskydd kan bidra till att man kan undvika komplikationer under ingreppet och förkorta den totala sjukhusvistelsen.[0], [7]

Avancerad patientövervakning

Förebyggande hemodynamisk optimering kan bidra till att undvika intra- och postoperativa komplikationer innan en patient blir kritiskt sjuk.[6] Våra verktyg hjälper dig att definiera den bästa individuella behandlingen för patienter med utmanande hemodynamiska tillstånd.

Läs mer om komplexa hemodynamiska tillstånd

Mottryckspulsation med aortaballongpump

Vid pågående ischemi eller vänsterkammardysfunktion kan preoperativ aortaballongpumpsbehandling ge myokardiellt skydd genom att minska perioperativ myokardischemi, stabilisera hemodynamiken och förbättra koronarperfusionen.[7]

Läs om varför aortaballongpump bör vara förstahandsvalet för högriskpatienter

Fördelarna med preoperativ aortaballongpumpsbehandling för kranskärlspatienter med hög risk

I detta webbseminarium presenterar dr Joseph L. Thomas sitt expertutlåtande, den fysiologiska basen för preoperativ aortaballongpumpsbehandling och befintliga kliniska data som stödjer hans behandlingsstrategi.

Stöd för intraoperativ behandling

Cirka 33 % av patienterna som genomgått en kranskärlsoperation erfar postoperativa komplikationer. Av dessa drabbas 40 % en eller flera allvarliga morbiditeter.[2]

För dagens högriskpatienter krävs innovativa behandlingar och medicinteknik som minimerar risken för postoperativa komplikationer.  Oavsett om det handlar om anestesi, hjärtkirurgi eller stöd av ett sviktande hjärta kan rätt verktyg bidra till att minska komplikationer, ventilationstid och sjukhuskostnader.

Nurse working with Flow-i

Anestesi, generell

Generell anestesi eller narkos är ett standardinslag i den intraoperativa vården. I kombination med avancerade ventilationsstrategier kan det bidra till att minska postoperativa komplikationer, minimera användning av anestesigas och ge dig mer tid att fokusera på dina patienter.[8]

Ongoing operation

Bypassoperation på slående hjärta

Bypassoperation på slående hjärta eller koronar bypassoperation utan hjärt-lungmaskin (OPCAB) är ett intressant alternativ till konventionell bypassoperation. Det har visat sig minska morbiditet och dödlighet hos patienterna, minska incidensen av akut njursvikt och antalet transfusioner, förbättra det postkirurgiska neurologiska resultatet, samt minska den postoperativa strokerisken och förkorta återhämtningstiden.EVH procedure

Endoskopisk ventagning

Endoskopisk ventagning (eng, EVH) ligger i framkant av den tekniska utvecklingen vad gäller förbättrad ventagning för CABG-kirurgi (kranskärlsoperationer). Vid EVH-förfarandet används ett mindre snitt för att uppnå en bypasskanal för CABG än vid traditionell kärluttagning, vilket leder till snabbare tillfrisknande, bättre kliniska resultat och bättre patientnöjdhet.

Kardiopulmonell bypass (CPB)

Kardiopulmonell bypass är ett standardinslag i den intraoperativa vården. Våra enheter har använts framgångsrikt för miljontals procedurer över hela världen.

Stöd vid postoperativ återhämtning

Låg hjärtminutvolym och långvarig mekanisk ventilation är vanliga och kostsamma postoperativa komplikationer efter kranskärlskirurgi. [2], [10]

Till din hjälp finns avancerad medicinteknik som gör det lättare att hantera dessa komplikationer på ett framgångsrikt sätt. Verktyg, som till exempel målinriktad behandling med avancerade patientövervakningssystem, en rad olika mekaniska cirkulationsstöd och skyddande ventilationsstrategier kan göra att patienter återhämtar sig snabbare.

Avancerad patientövervakning

Undvik intra- och postoperativa komplikationer med perioperativ hemodynamisk optimering – innan en patient blir kritiskt sjuk. Med våra verktyg hjälper vi dig hitta den bästa individuella behandlingen för patienter med svåra hemodynamiska tillstånd[6].

 

Getinge counterpulsation

Mekaniskt cirkulationsstöd

För patienter med hemodynamisk instabilitet kan det finnas behov för ytterligare stöd. Våra lösningar erbjuder möjligheten att leverera delvis upp till fullt hjärt- och/eller lungstöd.

Mekanisk ventilation

Konventionella ventilationsmetoder har begränsningar och uppfyller ibland inte patienternas specifika andningsbehov.[11]  Personligt anpassad ventilation innebär att du med hjälp av ventilatorn kan avvänja patienter tidigare, med ökad komfort, minskad sedering och minskade komplikationer.[0],[0]

Getinges lösningar längs vårdkedjan

I allt vi gör tar vi hänsyn till komplexiteten i vårdbehoven och värdet av övergripande stödåtgärder längs hela vårdkedjan.

Våra produkter för kranskärlsoperationer spelar en viktig roll vid behandling och återhämtning, särskilt för dina högriskpatienter. Tillsammans med dig kan vi förbättra effektiviteten och resultaten vid kranskärlsprocedurer.

Want to learn more? Contact our experts.
Getinge CABG workflow

Alla referenser

 1. European Heart Journal, Volume 34, Issue 37, 1 October 2013, Pages 2862–2872

 2. Cost of Individual complications following coronary artery bypass grafting. J Thorac Cardiovasc Sug 2018;155:875-82.

 3. Data on file

 4. High Risk CABG Patients: Incidence, Surgical Strategies and Results: Ann Thorac Surg 2004;77:574–80

 5. Results of the STS Adult Cardiac Surgery Online Risk Calculator. Accessed 9 August 2018.

 6. Goal-directed therapy in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis British Journal of Anaesthesia 110 (4): 510–17 (2013)

 7. Preoperative intra-aortic balloon pump use in high-risk patients prior to coronary artery bypass graft surgery decreases the risk for morbidity and mortality—A meta-analysis of 9,212 patients. J Card Surg. 2017;32:177–185

 8. Carlos Ferrando, Marina Soro, and Francisco J. Belda.
  Protection strategies during cardiopulmonary bypass: ventilation, anesthetics and oxygen. Curr Opin Anesthesiol 2015, 28:73–80

 9. The Future of OPCAB. J Thorac Dis 2016;8(Suppl 10):S832-S838

 10. Low Cardiac Output Syndrome After Cardiac Surgery. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 31 (2017) 291–308

 11. Mechanical Ventilation: Conventional & Non-Conventional.

 12. Kim et al. Diaphragm dysfunction (DD) assessed by ultrasonography: influence on weaning from mechanical ventilation. Crit Care Med. 2011 Dec;39(12):2627-30.

 13. Heunks L, Ottenheijm C. Diaphragm Protective Mechanical Ventilation to Improve Outcome in ICU Patients? Am J Respir Crit Care Med. 2017

 14. De la Oliva P, et al. Asynchrony, neural drive, ventilatory variability and comfort: NAVA versus pressure support in pediatric patients. Intensive Care Med. 2012 May;38(5):838-46.