You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Getinge Hybrid OR

Hållbarhet

Tillsammans tar vi ansvar

Getinges hållbarhetsarbete är en självklar del av vår passion för livet. Vi hjälper våra kunder att rädda liv och vårt åtagande är att bedriva en verksamhet som är socialt, etiskt och miljömässigt korrekt. Genom att respektera våra kunder, medarbetare och vår planet i allt vi gör har vi en positiv inverkan på samhället, både idag och i framtiden.

Vårt hållbarhetsarbete är fördelat på tre områden:

Affärsetik

Getinge har skrivit under FN:s Global Compact-initiativ och stödjer de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Vårt hållbarhetsarbete styrs av vår uppförandekod och ett antal policyer, exempelvis gällande mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption.

Getinge A Sustainable Offer

Ett hållbart erbjudande

Getinge följer principerna för Ekodesign med särskilt fokus på produktlivscykelns miljöpåverkan. Resultatet är minskad användning av material, fler återvinningsbara komponenter och en reducering av våra kunders förbrukning av energi, vatten och andra förbrukningsvaror.

Getinge people & society

Människa och samhälle

Vi på Getinge strävar efter att bidra positivt och varaktigt till de samhällen där vi är verksamma. Vårt samhällsmässiga arbete handlar om att uppnå hög standard vad beträffar hälsa, mänskliga rättigheter, diskriminering och etik. Alla medarbetare agerar som förebilder genom ett etiskt förhållningssätt och professionell integritet.

Hållbarhetsredovisning 2021

Getinge strävar efter att bidra till en mer hållbar sjukvård och samhälle.

Mer information om företagets ambition, mål och framsteg finns i Hållbarhetsredovisningen som är en del av Årsredovisningen 2021. 

Getinge publicerar sina GRI-upplysningar i en separat rapport på engelska, Getinge Sustainability – ESG Addendum for Annual Report 2021.

Läs Årsredovisning 2021

UN Global logo

FN:s Global Compact-initiativ

Stöd för FN:s Global Compact-initiativ är en viktig del i våra hållbarhetsinsatser och vi strävar efter att integrera principerna om mänskliga rättigheter, arbete och miljö i vårt dagliga arbete.

sustainable development goals

FN:s hållbarhetsmål

FN:s Global Compact omfattar 17 mål för hållbar utveckling Getinge stödjer alla hållbarhetsmålen och har identifierat de mål som är mest relevanta för vår verksamhet.

EcoVadis

2019 började vi utvärdera våra hållbarhetsprestationer genom EcoVadis, det ledande systemet för utvärdering av leverantörers miljöaspekter, arbetsförhållanden, företagets sociala ansvar och underleverantörer.