You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder
Getinge Counterpulsation

İntra-Aortik Balon Kontrpulsasyonu

Yüksek riskli hastalarınız için öncelikli tercih edilen destek
Getinge cath lab

Kateter Laboratuvarında Cihaz Seçenekleri - Pratik Hasta Desteği


Konuşmacı: Joseph L. Thomas, MD, FSCAI

Sağlık Bilimleri Asistan Klinik Profesörü David Geffen Tıp Fakültesi
Başkan, Girişimsel Kardiyoloji Harbor-UCLA Tıp Merkezi

Cihazlar gittikçe daha küçük, daha etkin, kullanması daha kolay ve daha az invazif hale geldikçe perkütan mekanik dolaşım desteğinin (MCS) kullanılması hızlı şekilde gelişmektedir. Bu oturumun amacı mevcut kanıtlar, komplikasyon riski ve maliyet dikkate alındığında perkütan koroner girişim sırasında kardiyovasküler tehlike açısından yüksek riskli olan hastaların tedavisinde kontrpulzasyon tedavisinin kullanımına yönelik uzman deneyimini paylaşmaktır.

Dr. Thomas ile İsteğe Bağlı Webinar

Yüksek riskli CABG hastaları için pre - operatif İABP kontrpulsasyonunun faydaları

Bu webinar'da Dr. Joseph L. Thomas, uzman görüşünü, pre-operatif İABP kontrpulsasyonunun fizyolojik temelini ve bu tedavi stratejisini destekleyen mevcut klinik verileri sunuyor.

effectiveness of pVADS

pVADS'lerin klinik ve ekonomik etkililiği hakkında herkesin bilmesi gereken şey

Hastane sistemleri yüksek riskli PCI ve kardiyojenik şok hastalarında ilk tedavi olarak IABP kullanarak yılda 2,5 milyara varan ek maliyeti önleyebilir.

İABP, kardiyojenik şok ve yüksek riskli PCI için ilk tercih edilen strateji olarak uygulanmalıdır.

pVAD'ler hakkında daha fazla bilgi için

doctor smiling at patient

Standart-daha büyük kapasiteli intra-aortik balon kontrpulsasyon pompalarının hemodinamik etkileri

40cc-50cc hakkında ilk bildirilen hasta karşılaştırılması sınama testi sonuçlarımızı desteklemektedir - 50cc İABP, standart 40cc İAB'ye göre daha iyi klinik sonuçlar verebilir. 50cc İAB aşağıdakileri sağlar:

  • Daha fazla diyastolik güçlendirme ve daha fazla sistolik yük azaltma sağlar
  • Kalp dolum basınçlarında anlamlı azalma ve kalp debisinde anlamlı artış

Hemodinamik etkiler hakkında daha fazla bilgi için

Doctor viewing educational programs reviewing the physiological principles behind current circulatory support therapies

Mekanik dolaşım desteğine ilişkin neden, ne zaman ve kim soruları

İntra-aortik balon pompası (IABP), klinik etkinliği, geniş yelpazedeki hasta bakımı senaryolarındaki güvenli profili ve düşük maliyeti nedeniyle mekanik dolaşım desteği için uzun zamandır ilk tercih olmuştur.

IABP'ye ilişkin yakın tarihli tartışmalar randomize, kontrollü çalışmalardan (RCT'ler) elde edilen farklı sonuçlara karşı onlarca yıldır devam eden klinik uygulamalarda klinisyenlerin gözlemlediği faydalara odaklanmıştır.

Bu eğitim programları serisi mevcut dolaşım destek terapilerinin arkasındaki fizyolojik prensipleri inceler..

Neden, ne zaman ve kim hakkında daha fazla bilgi için

Kritik bilim: Mekanik dolaşım desteğinin detaylarını anlamak

İnotroplar ve İABP tedavisinden, pVAD'lara ve ekstrakorporeal pompalara kadar mekanik dolaşım desteğinin arkasındaki fizyolojik prensiplere ilişkin bir inceleme.

Klinik karmaşa: Randomize çalışmaya karşı klinik uygulama

Bu tartışma, çalışma sonuçları ile klinik uygulama arasındaki karşıtlığa ilişkin noktaları ele almaktadır.

Mekanik dolaşım desteğinin gerçek dünyadaki uygulaması

Bu tartışmada, vaka örnekleri mekanik dolaşım desteği için hasta seçiminin nasıl yapılacağını göstermektedir.

Nurses rushing patient to cath lab

Champions of the Cath Lab tarafından sunulan slaytlar


Bu üç modüllü seri eğitim programında aşağıdakiler yer almaktadır
  • Mekanik dolaşım desteğinin arkasındaki fizyolojik prensiplerin gözden geçirilmesi; inotroplar ve İABP tedavisinden perkütan sol ventrikül yardımcı cihazlarına (pVAD'ler) ve ekstrakorporeal pompalara kadar
  • Çalışma sonuçları ile klinik uygulama arasındaki karşıtlığa ilişkin tartışma noktaları
  • Mekanik dolaşım desteği için hasta seçiminin nasıl yapılacağını gösteren vaka örneklerini gösteren tartışma