You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij

Polityka prywatności

1. Szanujemy Twoją prywatność

Ochrona Twoich danych osobowych ma dla Getinge ogromne znaczenie. Celem niniejszej informacji o polityce prywatności („Polityka prywatności”) jest poinformowanie o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Getinge AB („Getinge” lub „my”) w związku z odwiedzaniem naszej witryny internetowej www.getinge.com („Witryna”) i kontaktowaniem się z nami za pomocą formularzy kontaktowych lub aplikacji. Getinge jest administratorem w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.

Ochrona Twoich danych osobowych ma dla Getinge ogromne znaczenie. Getinge będzie zawsze przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych, w tym między innymi z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych („RODO”).

W razie pytań należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych w Getinge pod adresem data.protection@getinge.com.

 

2. Kategorie danych osobowych, cele przetwarzania i podstawa prawna

Getinge opiera wszystkie procesy przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnej związanej z danym celem przetwarzania. Ta część zawiera informacje o rodzajach przetwarzanych danych osobowych i o powodach ich przetwarzania, zidentyfikowanych podstawach prawnych oraz o okresie przechowywania danych.

Oznacza to, że jeśli odwiedzasz naszą Witrynę lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub zgłoszeniowych dostępnych w Witrynie jako osoba prywatna, jako przedstawiciel jednego z naszych obecnych lub potencjalnych klientów lub dostawców, lub w innym charakterze, gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób opisany w poniższej tabeli.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją o plikach cookie opisującą rodzaje plików cookie, których używamy, oraz sposób przetwarzania Twoich danych osobowych związanych z nimi.

Kategorie danych osobowych

Cel

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Gdy odwiedzasz naszą Witrynę, przetwarzamy Twój adres protokołu internetowego (IP), język przeglądarki, dane o położeniu geograficznym, informacje demograficzne, datę i godzinę, zainteresowanie produktami i informacjami zamieszczonymi w naszej Witrynie oraz informacje o stronach internetowych, łączach internetowych i wszelkich innych danych w naszej Witrynie, do których uzyskujesz dostęp.

Aby móc udostępniać Witrynę oraz ulepszać, rozwijać i zwiększać jej użyteczność.

 

Podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes, jakim jest zapewnienie dostępu do sprawnie działającej Witryny, która jest aktualna i zapewnia Tobie oraz innym osobom ją odwiedzającym łatwy dostęp do poszukiwanych funkcji i informacji.

Ilość przetwarzanych danych osobowych jest dość ograniczona i na ogół nie poddaje się ich zbiorczej analizie. Informacje dotyczące demografii, położenia geograficznego, zainteresowań i zachowań nie są powiązane z żadną konkretną osobą, a zapisywanie danych można w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Działania związane z przetwarzaniem danych nie naruszają w dużym stopniu integralności osobistej i są proporcjonalne w stosunku do celu.

W oparciu o te czynniki przeprowadziliśmy ocenę równowagi interesów i doszliśmy do wniosku, że nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w podanym celu przeważa nad Twoim potencjalnym interesem związanym z uniknięciem przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiej oceny. Poniżej możesz przeczytać więcej o przysługujących Ci prawach.

Dane osobowe gromadzimy za pomocą plików cookie i możemy je przechowywać przez różne okresy, ponieważ każdy plik cookie ma konkretną żywotność. Poszczególne okresy żywotności odnoszące się do konkretnych plików cookie można znaleźć w Informacji o plikach cookie

Kategorie danych osobowych

Cel

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego w Witrynie, np. w celu skontaktowania się z naszym działem sprzedaży, złożenia zamówienia na usługi, zamówienia części zamiennych, skontaktowania się z naszym działem pomocy technicznej, skontaktowania się z nami jako przedstawiciel mediów lub w innym celu, przetwarzamy takie dane osobowe, których podanie jest obowiązkowe do skorzystania z danego formularza kontaktowego. Takie informacje mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy oraz firmę, którą reprezentujesz. Informacje, których podanie jest obowiązkowe, różnią się w zależności od używanego formularza.

Przetwarzamy również dodatkowe informacje podane dobrowolnie, takie jak numer telefonu i wszelkie informacje przekazane w wiadomości prywatnej.

Formularze kontaktowe mają zaznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe. Jeśli nie podasz nam obowiązkowych danych osobowych, nie będziesz mógł przesłać swojej wiadomości za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego.

Aby móc administrować, śledzić i odpowiadać na wszelkie wiadomości i pytania przesyłane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz podejmować niezbędne działania w związku z takimi wiadomościami i pytaniami.

 

 

Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na administrowaniu, śledzeniu i odpowiadaniu na wiadomości i pytania oraz podejmowaniu niezbędnych działań związanych z Twoim zapytaniem.

Przetwarzanie to jest inicjowane przez Twój kontakt, a gromadzone dane osobowe ograniczają się do informacji niezbędnych do administrowania, śledzenia i odpowiadania na taki kontakt oraz podejmowania koniecznych działań. Uważamy, że przetwarzanie przez nas takich danych osobowych jest do pewnego stopnia również naszym wspólnym interesem, ponieważ w Twoim interesie leży wykorzystanie Twoich danych osobowych w celu zapewnienia usług lub informacji, o które się zwracasz.

W oparciu o czynniki wymienione powyżej przeprowadziliśmy ocenę równowagi interesów i doszliśmy do wniosku, że nasz uzasadniony interes przeważa nad Twoim potencjalnym interesem, aby nie przetwarzać danych osobowych w tym celu.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiej oceny. Poniżej możesz przeczytać więcej o przysługujących Ci prawach.

Dokładny czas przetwarzania może się różnić w zależności od działu Getinge, który otrzyma wiadomość. To, jaki dział otrzyma Twoją wiadomość, zależy od: (i) użytego formularza kontaktowego oraz (ii) kraju, w którym się znajdujesz lub w którym znajduje się Twoja firma.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przynajmniej przez czas trwania naszej korespondencji i kontaktu, a także przez ograniczony okres po tym czasie, aby w razie potrzeby umożliwić podjęcie dalszych działań w związku z korespondencją i kontaktem.

Kategorie danych osobowych

Cel

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Jeśli subskrybujesz biuletyn informacyjny oraz informacje dotyczące naszej pracy lub produktów, przetwarzamy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Aby móc przekazywać Ci informacje i aktualizacje dotyczące naszej działalności i produktów zgodnie z Twoim życzeniem.

Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na dostarczeniu Ci informacji, o które się zwracasz. 

Przetwarzanie to jest inicjowane przez subskrypcję, a gromadzone dane osobowe ograniczają się do tych informacji, które są niezbędne do dostarczenia przez nas żądanej dokumentacji. Uważamy, że przetwarzanie przez nas takich danych osobowych jest do pewnego stopnia również naszym wspólnym interesem, ponieważ w Twoim interesie leży wykorzystanie Twoich danych osobowych w celu zapewnienia informacji, o które się zwracasz.

W oparciu o czynniki wymienione powyżej przeprowadziliśmy ocenę równowagi interesów i doszliśmy do wniosku, że nasz uzasadniony interes przeważa nad Twoim potencjalnym interesem, aby nie przetwarzać danych osobowych w tym celu.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiej oceny. Poniżej możesz przeczytać więcej o przysługujących Ci prawach.

Twoje dane osobowe przechowujemy do momentu, w którym nie chcesz już otrzymywać informacji od nas. Gdy zrezygnujesz z subskrypcji usuniemy Twoje dane osobowe tak szybko, jak to będzie możliwe. Zanonimizowane statystyki mogą zostać zapisane w późniejszym czasie.

Możesz zrezygnować z subskrypcji każdego biuletynu informacyjnego, a także możesz z niej zrezygnować kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej.

Kategorie danych osobowych

Cel

Podstawa prawna

Okres przechowywania

W przypadku wypełnienia formularza wniosku o wsparcie badań przez Getinge przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, nazwę organizacji/instytucji, kraj i miasto, numer telefonu oraz adres e-mail.

Podanie powyższych informacji jest obowiązkowe w celu złożenia wniosku. Jeśli nie podasz nam obowiązkowych danych osobowych, nie będziesz mógł przesłać swojego wniosku za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego.

Przetwarzamy również dobrowolnie podane dodatkowe informacje istotne dla Twojego zgłoszenia, takie jak adres pocztowy, tytuł zawodowy oraz informacje wprowadzone w polach tekstowych lub zawarte w przesłanej przez Ciebie dokumentacji.

Aby móc administrować Twoim wnioskiem, śledzić go oraz odpowiedzieć na niego, a także podejmować niezbędne związane z nim działania.

Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na dostarczeniu Ci informacji, o które się zwracasz oraz na rozpatrzeniu złożonego wniosku. 

Przetwarzanie to jest inicjowane przez złożenie wniosku, a gromadzone dane osobowe ograniczają się do tych informacji, które są niezbędne do dostarczenia przez nas żądanej dokumentacji. Uważamy, że przetwarzanie przez nas takich danych osobowych jest do pewnego stopnia również naszym wspólnym interesem, ponieważ w Twoim interesie leży wykorzystanie Twoich danych osobowych w celu zapewnienia informacji, o które się zwracasz.

W oparciu o czynniki wymienione powyżej przeprowadziliśmy ocenę równowagi interesów i doszliśmy do wniosku, że nasz uzasadniony interes przeważa nad Twoim potencjalnym interesem, aby nie przetwarzać danych osobowych w tym celu.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiej oceny. Poniżej możesz przeczytać więcej o przysługujących Ci prawach.

Dokładny czas rozpatrywania wniosku może się różnić w zależności od jego charakteru.

Dane osobowe będziemy jednak przechowywać co najmniej przez okres rozpatrywania wniosku, w tym korespondencji i kontaktów z Tobą, oraz przez okres umożliwiający podjęcie dalszych działań w związku ze złożeniem wniosku lub rozpoczęciem realizacji projektu.

Ponadto w razie potrzeby Getinge będzie przetwarzać dane osobowe w celu ustanowienia, wykonania i/lub obrony roszczeń prawnych. W takim przypadku dane będziemy przechowywać do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia roszczenia prawnego, a następnie przez okres przedawnienia. Podstawą tego przetwarzania jest uzasadniony interes Getinge polegający na ustalaniu, wykonywaniu i obronie roszczeń prawnych.

 

3. Skąd gromadzimy dane osobowe?

Dane osobowe gromadzimy wyłącznie bezpośrednio od Ciebie lub od firmy, którą reprezentujesz, jak określono w punkcie 2 powyżej.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usług w zakresie określonym w punkcie 2. Jeśli nie przekażesz nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do naszej Witryny lub jej usług lub dostarczyć Ci informacji, o które się zwracasz, a także nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje wiadomości i zapytania.

 

4. Komu Getinge udostępnia Twoje dane osobowe? 

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, przypadkowym i bezprawnym dostępem oraz nieuprawnionym ujawnieniem. Liczba osób mających dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczona. Dostęp do danych osobowych mają tylko te osoby w Getinge, które muszą przetwarzać dane osobowe zgodnie z powyższymi celami.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom stowarzyszonym Getinge, jeśli jest to konieczne do osiągnięcia celów opisanych w punkcie 2.

Aby zrealizować cele przetwarzania, Getinge może w razie potrzeby udostępniać Twoje dane osobowe następującym dostawcom i partnerom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu lub w inny sposób współpracują z nami, w tym:

  1. a) Dostawcom usług IT;
    b) Dostawcom systemów CRM;
    c) Dostawcom usług marketingowych; oraz
    d) Dostawcom usług technicznych.

Twoje dane osobowe możemy również udostępniać sądom i innym organom w celu realizacji opisanych powyżej zadań.

 

5. Czy Getinge będzie przesyłać Twoje dane osobowe poza UE/EOG? 

Jeśli jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania, Getinge może przesyłać Twoje dane osobowe do krajów spoza UE/EOG, w których poziom ochrony danych może być niższy niż w UE/EOG. Poniżej znajduje się lista miejsc, do których możemy przekazywać Twoje dane osobowe, cel takiego przekazywania, nasz uzasadniony interes oraz odpowiednie zabezpieczenia, które stosujemy w celu zapewnienia wystarczającego poziomu ochrony danych osobowych.

Kraje spoza UE/EOG, w których podmioty Getinge mają siedzibę lub prowadzą działalność

Kraj

Cel

Podstawa prawna

Zabezpieczenie

Kraje spoza UE/EOG, w których podmioty Getinge mają siedzibę lub prowadzą działalność.

Realizacja celów opisanych w punkcie 2 powyżej, w tym udzielanie pomocy i wsparcia w związku z zapytaniami składanymi za pośrednictwem Witryny.

Podstawą przekazania danych jest nasz uzasadniony interes.

Standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, chyba że dane państwo uzyskało decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony lub okoliczności przekazania danych sprawiają, że jest ono zgodne z prawem jako przekazanie jednorazowe. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz otrzymać kopię standardowych klauzul umownych.

Stany Zjednoczone Ameryki

Przechowywanie i przetwarzanie odpowiednich informacji w systemach informatycznych Getinge i jej filii w celu realizacji celów opisanych w sekcji 2

Podstawą przekazania danych jest nasz uzasadniony interes.

Przy przekazywaniu danych osobowych do krajów spoza UE/EOG stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz otrzymać kopię standardowych klauzul umownych.

Inne kraje - indywidualnie dla każdego przypadku, z uwzględnieniem sytuacji w zakresie pomocy i wsparcia oraz wszelkich środków, których podjęcie uważa się za konieczne.

Realizacja celów opisanych w punkcie 2 powyżej, w tym udzielanie pomocy i wsparcia w związku z zapytaniami składanymi za pośrednictwem Witryny.

Podstawą przekazania danych jest nasz uzasadniony interes.

Standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, chyba że dane państwo uzyskało decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony lub okoliczności przekazania danych sprawiają, że jest ono zgodne z prawem jako przekazanie jednorazowe.