You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Getinge Flow-i

Lågflödesanestesi

Ämne

Varför lågflödesanestesi?

Redan 1924 publicerade RM Waters en artikel i den medicinska tidskriften Anesthesia and Analgesia där han presenterade fördelar såsom förbättrad ekonomi, bekvämlighet och välbefinnande för patienterna med att använda ett återandningssystem under anestesi [1].  Detta gäller än idag, men därutöver kan vi även lägga till de miljömässiga fördelarna.

Lågflödesanestesi ger pulmonella, ekonomiska och miljömässiga fördelar

Vid lågflödesanestesi används ett färskgasflöde (FGF) som är lägre än patientens alveolära ventilation. Denna teknik använder mindre anestesimedel än traditionella metoder, släpper ut mindre gas i atmosfären och förbättrar flödesdynamiken i inandningsluften. Lågflödesanestesi definieras vanligtvis som ett färskgasflöde på mindre än 1,0 l/min. I minimiflödesanestesi minskas FGF till 0,5 l/min.

Bör vi byta till lågflödesanestesi?

Att minska färskgasflödet ger flera fördelar:

web-anesthesia-low-flow-icon-economy

Ekonomi

Kostnaden för anestesimedel står för en stor del av den totala ägandekostnaden för anestesimaskiner. Om du kan minska förbrukningen av anestesimedel i dina operationssalar ger det positiva effekter på din totala kostnad.

web-anesthesia-low-flow-environmental

Miljöpåverkan

Vid lågflödesanestesi släpps mindre mängder anestesimedel ut i miljön, vilket minskar flourkarboners och dikväveoxiders inverkan på ozonskiktet, vilket minskar de övergripande utsläppen av växthusgas.

web-anesthesia-low-flow-patient-safety

Patientens komfort och säkerhet

Ett lågt färskgasflöde förbättrar de inandade gasernas flödesdynamik, ökar den mukociliära reningen, upprätthåller kroppstemperaturen och minskar vätskeförlusten. 

web-anesthesia-low-flow-staff-safety

En säker operationssal

Eftersom mindre mängd anestesigas släpps ut i atmosfären minskar även koncentrationen av anestesigas i operationssalen markant. Det minskar riskerna för personalen i operationssalen.

Teoretisk och praktisk tillämpning av anestesi med minimalt färskgasflöde

Granskningen av Brattwall et al. i Canadian Journal of Anesthesia beskriver fördelarna med anestesi med minimalt färskgasflöde.  Den ger praktisk vägledning om säker implementering av anestesi med lågt och minimalt flöde i rutinmässig klinisk användning.

 

Vilka är de potentiella riskerna vid lågflödesanestesi?

Hypoxiska blandningar

Vid lågflödesanestesi är en av de största riskerna att det bildas hypoxiska blandningar. När färskgasflödet i återandningskretsen minskas uppstår en skillnad mellan den tillförda syrgaskoncentrationen (FD) vid gasutloppet och den inandade syrgasen (F IO₂).  Därför blir den inspirerade syrgaskoncentrationen (FIO₂) lägre än andelen tillförd syrgas (FDO₂) i andningskretsen.  Detta fenomen är inte så känt. Om inställningarna inte justeras finns risk för att hypoxiska blandningar bildas. Ett aktivt hypoxiskydd som triggas av ett lågt F IO₂ har visat sig förhindra att hypoxiska blandningar bildas.

Läs om hur du undviker hypoxiska blandningar 
 
 
Otillräckligt anestesidjup

Vid lågflödesanestesi finns det en potentiell risk för att anestesigasens koncentration blir för låg. Med en automatisk gaskontroll (AGC) krävs inte längre regelbundna manuella justeringar av FGF, F IO2 och EtAA. Möjligheten att styra F IO2 direkt gör det enklare att undvika hypoxi. Med en möjlighet att styra på EtAA och önskad hastighet minskar risken för under- och överdosering.

Läs mer om vår funktion Automatic Gas Control (AGC) 

Relaterade artiklar

  • Operationssal

Sevoflurane consumption in manual vs automatic gas control

AGC technology permits safe and convenient reduction of anesthetic waste by up to 58%

Läs mer

  • Operationssal

Hjärt-/lunginteraktion

Anestesiinducerad lungkollaps är ett välkänt fenomen som kan undvikas med en framgångsrik ventilationsstrategi.

Läs mer

  • Operationssal

Ventilationsprestanda

Om man räknar samman alla perioperativa organskador skulle de vara den tredje största dödsorsaken i USA. Att bättre förebygga risken för postoperativa skador på organ som t.ex. lungor kan minska risken för en ökad eftervård. Läs mer om hur lungprotektiv ventilation kan bidra till att minska hälsorelaterade komplikationer och kostnader.

Läs mer

  • Operationssal

Minskad ögontrötthet i operationssalen

Minskad kontrast mellan operationsområdet och omkringliggande områden förbättrar komforten och den visuella prestandan. Den mest effektiva operationsbelysningen ger en gradvis övergång mellan det upplysta området och den allmänna operationssalsbelysningen för att minska ansträngningen för ögonen.

Läs mer

  • Operationssal

Hur uppkopplad medicinteknisk utrustning ökade drifttiden i operationssalen

För Royal Belfast Hospital for Sick Children i Nordirland är uppkopplad medicinteknisk utrustning ett oumbärligt verktyg för att förbättra operationsplanering och vårdresultat.

Läs mer

  • Operationssal

LMD – Framtidens operationsbelysning

Flytta fokus från ljuset till ingreppet. Bibehåll optimal visuell skärpa och undvik svårigheter att anpassa ljuset vid stora luminansvariationer.

Läs mer

Alla referenser

  1. Waters R.M 1924 Clinical scope and utility of carbon dioxid filtration in inhalation anesthesia. Anesthesia and Analgesia Feb p 20-22, 26