You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
EVH procedure

Endoskopisk kärlhämtning (EVH) är en säker, effektiv och beprövad metod

Endoskopisk kärlhämtning (EVH) ligger i framkant av den tekniska utvecklingen vad gäller förbättrad kärlhämtning för CABG-kirurgi (kranskärlsoperationer). Vid EVH-förfarandet används ett mindre snitt än vid traditionell kärlhämtning för CABG-kirurgi. Det mindre snittet innebär minskad infektionsfrekvens, minskad smärta  och mindre ärrbildning – vilket också leder till snabbare tillfrisknande, bättre kliniska resultat och förbättrad patientnöjdhet.

Clinical Advantages of EVH procedure

De kliniska fördelarna med EVH

Resultat från flera studier visar att endoskopisk kärlhämtning minskar förekomsten av sårkomplikationer signifikant jämfört med öppen kärlhämtning (OVH) och överbryggande tekniker.

Endoskopisk kärlhämtning förbättrar snittiden till mobilisering och minskar postoperativ smärta, vårdtiden på sjukhus, antalet återbesök och den totala kostnaden.

Läs ett sammandrag av de kliniska fördelarna

Ladda ned kliniska sammandrag för mer information om dessa ämnen

  

Minskat antal sårkomplikationer och infektioner

Resultat från flera studier visar att EVH signifikant minskar förekomsten av sårkomplikationer jämfört med öppen kärlhämtning (OVH) och överbryggande teknik.

Minskad postoperativ smärta

Tre separata studier har dokumenterat att patienter som genomgår EVH rapporterar mindre postoperativ bensmärta än patienter som genomgår OVH.

Snabbare mobilisering och minskad vårdtid

EVH förkortar snittiden för mobilisering och minskar vårdtiden på sjukhus, vilket visas i flera kliniska studier.

Färre återbesök och minskade kostnader

EVH-patienter upplever lägre frekvens av återbesök på sjukhus och färre primärvårdsbesök jämfört med patienter som genomgått traditionell kärlhämtning.

Leg with small incision wound

EVH är bättre än överbryggning

Överbryggningsmetoden – som ersätter ett långt snitt med en serie små snitt – har kliniskt visat sig vara underlägsen EVH ur många aspekter.

En serie separata studier visar att i jämförelse med överbryggning erbjuder EVH:

  • Mindre antal sårkomplikationer
  • Bättre endotel kvalitet
  • Minskad tid till mobilitet
  • Kortare vårdtid på sjukhus
  • Förbättrat kosmetiskt resultat

Läs sammandraget för att få mer information

endoscopic radial artery harvesting (ERAH)

Utöka dina alternativ: Endoskopisk radialartärhämtning (ERAH)

Det finns ett växande intresse för radialisartären som conduit vid kranskärlsoperationer, CABG, på grund av dess potential för förbättrad långsiktig patency och för dess goda conduitegenskaper.


Kliniska studier har visat att ERAH kan genomföras säkert med bara sällsynta, mindre komplikationer.

Läs sammanfattningen från studien

Equivalent conduit quality and early graft patency

Likvärdig conduitkvalitet och tidig graft patency

Hur kranskärlsoperationer, CABG, går påverkas av conduitens kvalitet, samt hur den hanteras under kärluttagningen och efterföljande preparering.


Bra conduitkvalitet erhålls genom god kärlhämtningsteknik som skyddar blodkärlet mot skador, det bidrar till att säkerställa långsiktig patency och optimala behandlingsresultat.

Läs mer

Importance of the EVH procedural training in optimizing conduit quality

Vikten av att träna på EVH-förfarandet för att optimera conduitkvaliteten

I många delar av världen ses EVH som den metod man föredrar för uttagning av conduit till CABG-förfaranden. I USA utför 90 % av sjukhusen EVH.

Läs mer om optimering av conduitkvaliteten

EVH förbättrar patientnöjdheten

I takt med att EVH blir en allt populärare metod för att minska morbiditeten och öka patientnöjdheten bör vissa faktorer beaktas för att maximera behandlingsresultatet och optimera conduitkvaliteten. Dessa inkluderar val av produkt, minskning av värmespridning/värmeskada, preparering efter uttagningen och undvikande av översträckning samt fokus på teknikträning för att bevara conduitkvaliteten.

Utforska våra EVH-produkter